Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat we, als je behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die we, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts. Mochten we bij andere personen of instanties informatie willen inwinnen of aan hen willen verstrekken (denk daarbij bijvoorbeeld aan: huisarts, specialist, ouders , collega therapeuten) zullen we altijd vooraf toestemming aan je vragen.

We doen ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot jouw dossier. Sajid in zijn eigne dossiers en Sundari in haar eigen dossiers. We hebben vanuit onze beroepscode een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat we zwijgen over alles wat een mij in het kader van de therapie wordt toevertrouwd, tenzij we van de client zelf toestemming hebben gekregen informatie te delen of daartoe gedwongen wordt vanuit de wet.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Voor het gebruik voor waarneming. Soms zijn Sajid of Sundari afwezig. Mocht het nodig zijn dat er in die tijd de therapie doorloopt zal er waarneming zijn. Onze collega moet zich, net als ons, houden aan de geheimhoudingsplicht. Waarneming vind alleen plaats in overleg en met toestemming van jou.
- Bij verwijzing naar een andere behandelaar (alleen met jouw expliciete toestemming)
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (waarbij alle gegevens die kunnen verwijzen naar jou of een ander persoon zijn verwijderd)
- Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden.

De gegevens in het cli√ęntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard. (Voor de dossiers van kinderen gaat deze termijn in vanaf het 18e levensjaar) Je kunt verzoeken om eerdere vernietiging van jouw gegevens (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gegevens op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij jouw zorgverzekeraar (als je aanvullend bent verzekerd en de behandeling valt onder aanvullende verzekering van jouw verzekeraar).

Deze gegevens zijn:
- naam, adres en woonplaats
- geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling: lichaamsgerichte psychotherapie
- de kosten van het consult


 
psycholoog van waveren amersfoort
Sajid van Waveren
therapeut Sundari van Waveren
Sundari van Waveren
  • Geregistreerd therapeut
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. We horen graag van je!

Aangesloten bij:
RBCZ logo
psycholoog SBLP
Deel onze site: